You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Verkoopvoorwaarden


Artikel 1. Definities

 

In deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (hierna genaamd "Algemene Voorwaarden") worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

               

Chef's Fruitproducts BVBA: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chef's Fruitproducts, gevestigd te 3945 Kwaadmechelen-Ham, Bergstraat 42, en met als ondernemingsnummer0685.912.833

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chef's Fruitproducts een overeenkomst sluit, heeft gesloten of over de sluiting daarvan onderhandelt betreffende de verkoop en/of levering van Producten waarin Chef's Fruitproducts handel drijft.

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Chef's Fruitproducts tot levering van Producten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Chef's Fruitproducts en Afnemer tot stand komt, evenals elke wijziging of aanvulling daarop.

Kredietverzekering: de door Chef's Fruitproducts eventueel afgesloten kredietverzekering ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst.

Producten: alle ter uitvoering van een Order aan Afnemer (afgeleverde of af te leveren zaken, met inbegrip van de verpakking daarvan.

Specificatie: de omschrijving van door Chef's Fruitproducts geleverde Producten, welke worden vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.

Gebrek: iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren zijn van de Producten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van Afnemer, op alle aanbiedingen en offertes van Chef's Food, op alle Orders en opdrachten verstrekt aan Chef's Fruitproducts en op iedere Overeenkomst, behoudens andersluidend schriftelijke bepaling, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Afnemer wordt door Chef's Fruitproducts uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk door Chef's Fruitproducts is bevestigd, waarbij de automatische toepasselijkheid op toekomstige transacties steeds uitgesloten blijft.

3. In het geval de Algemene Voorwaarden worden vertaald, is en prevaleert de Nederlandse versie beslissend, met uitzondering van die bepalingen welke specifiek voor een bepaald grondgebied en/of bepaalde taal zijn toegevoegd.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst; Kredietverzekering

 

1. Alle Offertes van Chef's Fruitproducts zijn vrijblijvend en onverbindend. Een Overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van Chef's Fruitproducts.

2. Indien Chef's Fruitproductsvoor een Overeenkomst een Kredietverzekering wenst af te sluiten komt de Overeenkomst eerst tot stand onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Overeenkomst door de kredietverzekeringsmaatschappij van Chef's Fruitproducts. Indien bedoelde acceptatie niet verkregen kan worden, al dan niet door overschrijding van de kredietlimiet door de Afnemer, zal Chef's Fruitproducts de order niet aanvaarden en zal de Overeenkomst niet tot stand komen, tenzij volledige betaling van de koopprijs door de Afnemer voor aflevering van de Producten geschiedt.

 

Artikel 4. Prijzen

 

1. De overeengekomen prijs geldt steeds in de met de Afnemer overeengekomen valuta en conform de leveringsvoorwaarden van de Incoterm, als gedefinieerd in de meest recente versie van de Incoterms, welke per individuele transactie wordt overeengekomen.

2. Indien na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst wijziging optreedt in de prijzen van grondstoffen, hulpmaterialen, loonkosten, vrachtkosten, vennootschapsbelasting, importtarieven, waardevermindering van de valuta, of indien door enig overheidshandelen of enige andere omstandigheid de grondslag van de berekening van Chef's Fruitproducts wijzigt, zulks ter uitsluitende beoordeling van Chef's Fruitproducts, is Chef's Fruitproducts gerechtigd de bij de totstandkoming van de Overeenkomst vastgelegde prijs te verhogen.

3. Prijzen zijn behoudens andersluidend beding of andersluidende toepasselijke regelgeving steeds exclusief B.T.W.; Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de Afnemer vallen.

 

Artikel 5. Facturering en betaling

 

1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag welke berekend zal worden op basis van de geldende wettelijke rente verhoogd met 4 % per jaar alsook een schadebeding ten belope van 15 % van het  verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 .

2. Indien de Afnemer met betaling van enige vordering jegens Chef's Fruitproducts in gebreke is, heeft Chef's Fruitproducts het recht de verdere uitvoering van alle tussen Chef's Fruitproducts en de Afnemer lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied, terwijl, ook indien anders is overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geeist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering. Indien naderhand de Afnemer in het gelijk mocht worden gesteld, kan Chef's Fruitproducts nimmer schadeplichtig zijn.

3. Afnemer heeft nimmer het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die door Chef's Fruitproducts zijn verschuldigd aan Afnemer.

4. Chef's Fruitproducts behoudt zich het recht voor om bij het afsluiten van iedere Overeenkomst om een voorschot te vragen van minimaal 25%.

 

Artikel 6. Levering en Annulatie

 

1. Levering vindt steeds plaats conform de leveringsvoorwaarden als gedefinieerd in de meest recente versie van de Incoterms, welke per individuele transactie wordt overeengekomen. Ingeval van een franco levering wordt de levering geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat het vervoermiddel de opgegeven losplaats bereikt heeft.

2. Tenzij andersluidend beding gaat de levertijd in nadat Chef's Fruitproducts de opdracht door schriftelijke bevestiging heeft aangenomen. De door Chef's Fruitproducts opgegeven of overeengekomen levertijd is een opgave bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de Afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst of uit enig andere met de Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien of het, al dan niet krachtens machtiging door rechterlijke tussenkomst, zelf verrichten of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen het kopen elders van Producten welke bij Chef's Fruitproducts zijn gekocht. Vanaf de levering draagt de Afnemer behoudens andersluidend beding alle risico's met betrekking tot de  Producten.

3. Chef's Fruitproducts mag tot 10% minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren. Deelleveringen zijn toegestaan.

4. Indien de Afnemer de bestelling annuleert, is hij gehouden tot betaling aan Chef's Fruitproducts van de opdat ogenblik geleverde Producten met daarnaast een minimum van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van Chef's Fruitproducts om de volledige nakoming van de Overeenkomst en/of de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen

 

Artikel 7. Overgang risico, ingangscontrole, kwaliteit en reclames

 

1. Dadelijk nadat de Producten als geleverd gelden conform de overeengekomen leveringscondities volgens Incoterms, draagt de Afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze Producten voor de Afnemer zelf of derden mocht ontstaan.

2. Leveringen vinden plaats overeenkomstig een door de Afnemer goedgekeurd monster of eerder gedane levering welke als kwaliteitsreferentie dient, dan wel conform de overeengekomen Specificatie van Chef's Fruitproducts.

3. Afnemer is verplicht om terstond na aankomst van de geleverde Producten een ingangscontrole te verrichten ter vaststelling van de juiste hoeveelheid en/of het juiste gewicht en van de goede verwerkbaarheid en/of deugdelijkheid van de Producten voor Afnemers doeleinden. Het niet of niet voldoende verrichten van bedoelde ingangscontrole betekent dat Afnemer het volledige risico voor eventuele schade samenhangende met de verdere verwerking en/of doorlevering van de geleverde Producten draagt en geen verhaal meer heeft op Chef's Fruitproducts.

4. Protest als gevolg van hoeveelheid/gewicht en/of uiterlijk waarneembare afwijkingen dienen plaats te vinden onmiddellijk na aankomst van de Producten door vermelding op de begeleidende vrachtbrief, c.q. het vervoersdocument conform CMR. Protest betreffende de door Afnemer verrichte ingangscontrole dient plaats te vinden binnen 48 uur na ontvangst van de Producten. Protest betreffende niet-waarneembare afwijkingen dient te worden gedaan binnen 48 uur na vaststelling en in geen geval later dan 2 weken na ontvangst van de Producten. Afnemer dient bij elk protest de batchcode(s) van de betrokken Producten te vermelden, teneinde Chef's Fruitproducts in staat te stellen de Producten terug te vervolgen naar de oorsprong.

5. Bij gebreke aan tijdig protest is Chef's Fruitproducts niet aansprakelijk en kan dit geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie door Afnemer van de geleverde Producten. Indien protest mondeling is geuit, dient dit op straffe van verval terstond schriftelijk en gedetailleerd per aangetekend schrijven te worden herhaald.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Chef's Fruitproducts, uit welken hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van Chef's Fruitproducts. Alle risico's ter zake van de Producten zijn voor de Afnemer. Door Afnemer betaalde voorschotten blijven ter beschikking van Chef's Fruitproducts ter dekking van mogelijk verliezen bij wederverkoop.

2. Afnemer is alvorens volledige betaling plaats heeft gevonden niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan tot zekerheid, zoals aan een factureringbedrijf, over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, het restant van de koopsom terstond en ten volle opeisbaar.

3. Afnemer heeft het recht de Producten verder te verwerken binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Op de daaruit voortvloeiende producten verwerft Chef's Fruitproducts de mede-eigendom tot zekerheid voor al haar aanspraken, welke overdracht door de Afnemer aan Chef's Food zonder verdere kosten geschiedt.

4. Het is de Afnemer tot herroeping door Chef's Fruitproducts toegestaan de geleverde Producten door te verkopen binnen de normale bedrijfsvoering van Afnemer. Bij doorverkoop draagt Afnemer de daaruit ontstane rechten tot zekerheid over aan Chef's Fruitproducts onder vermelding van de gegevens van de koper, totdat betaling van Chef's Fruitproducts facturen heeft plaatsgevonden. Chef's Fruitproducts is gerechtigd bij niet-betaling van haar facturen door Afnemer de vordering rechtstreeks te innen bij de koper van Afnemer.

 

5. Chef's Fruitproducts is te allen tijde gerechtigd de afgifte van de geleverde Producten van Afnemer te vorderen, indien deze achterstallig blijft met zijn betalingen of zijn vermogenspositie duidelijk verslechtert, zelfs indien deze Producten werden gewijzigd of geincorporeerd.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. De aansprakelijkheid van Chef's Fruitproducts uit welken hoofde dan ook is altijd beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW) van de aan de Afnemer geleverde Producten, dan wel het bedrag van de uitkering dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Chef's Fruitproducts bij honorering van een claim wordt uitgekeerd.

2. Iedere aansprakelijkheid vanChef's Fruitproducts is verder beperkt tot de houdbaarheidstermijn van de geleverde Producten.

3. In geen geval kan Chef's Fruitproducts voor eventuele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van verkochte en/of ter beschikking gestelde Producten aansprakelijk worden gesteld.

4. Afnemer vrijwaart Chef's Fruitproducts volledig ter zake van alle aanspraken welke derden jegens Chef's Fruitproducts geldend maken in verband met de door Chef's Fruitproducts aan Afnemer geleverde Producten.

5. De Afnemer vrijwaart Chef's Fruitproducts voor alle kosten en schade die voor Chef's Fruitproducts mochten voortvloeien uit het feit: (a) dat Afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat; en/of (b) dat Afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Chef's Fruitproducts en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat..

6. Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van overmacht evenals fouten en/of nalatigheden van de Afnemer en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden,

 

Artikel 10. Verlies en beschadiging, overmacht

 

1. Wanneer de Producten voor overdracht aan Afnemer verloren gaan, beschadigen of door welke oorzaak dan ook door de toeleverancier van Chef's Fruitproducts niet kunnen worden geleverd, is Chef's Fruitproducts niet verplicht de levering aan Afnemer uit te voeren en heeft Chef's Fruitproducts het recht als gevolg van het niet aanleveren, de Overeenkomst met Afnemer als van rechtswege ontbonden te beschouwen zonder schadeplichtig te zijn.

2. Indien Chef's Fruitproducts door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren is Chef's Fruitproducts naar eigen keuze gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding, boete en dergelijke, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3. Chef's Fruitproducts komt te allen tijde en naar eigen inzicht een beroep op overmacht toe bij Producten waarvan de beschikbaarheid sterk oogstafhankelijk is en waardoor Chef's Fruitproducts zelf niet beleverd wordt door haar toeleverancier(s).

 

Artikel 11. Niet-nakoming, ontbinding en kosten

 

1. In geval van niet-betaling op de vervaldag dan wel het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning aan Afnemer geeft Chef's Fruitproducts het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen en de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of aanmaning als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

2. In geval van (voorlopig) uitstel van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, intrekking van vergunningen of in geval van een juridische fusie van Afnemer, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt, zullen de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Chef's Fruitproducts meedeelt de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk in stand te willen laten. Chef's Fruitproducts is voorts gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer uit andere Overeenkomsten dan wel uit anderen hoofde op te schorten.

3. Chef's Fruitproducts is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door eenvoudige kennisgeving aan de Afnemer alsook haar eigen contractuele verplichtingen op te schorten, indien deze een van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, Bij ontbinding van de Overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de Afnemer een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15 % van de prijs, onverminderd het recht van Chef's Fruitproducts om haar werkelijk geleden schade te bewijzen.

4. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor Chef's Fruitproducts voortvloeien uit het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting zijn voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 12. Rechtskeuze en geschillen

 

1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Orders en Overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen, ook die waarin een buitenlandse afnemer partij is, waaronder begrepen geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of daarvan een uitvloeisel zijn, door arbitrage worden beslecht,  tenzij Chef's Fruitproducts er de voorkeur aan geeft het geschil te onderwerpen aan het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Belgische rechter.  Indien de Afnemer Chef's Fruitproducts dagvaardt, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt exclusief bevoegd zijn om over het geschil te oordelen.